Brief aan minister de Jonge over advies stimuleren meer werken via arbeidsvoorwaarden

Brief aan minister de Jonge over advies stimuleren meer werken via arbeidsvoorwaarden


Minister Van Ark, heeft op 10 mei 2021 het College voor de Rechten van de Mens gevraagd advies uit te brengen over de mogelijkheden om meer uren werken te stimuleren via de arbeidsvoorwaarden. Dit advies heeft zij mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media gevraagd.

In deze brief gaat het College in op de voorgelegde vragen en toetst het College de mogelijke varianten aan de gelijkebehandelingswetgeving.