Brief aan Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid t.b.v. de plenaire behandeling van wetsvoorstel inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheid

Brief aan Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid t.b.v. de plenaire behandeling van wetsvoorstel inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheid


De Tweede Kamer bespreekt op 15 december 2021 wetsvoorstel 35934 inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

Dit wetsvoorstel beoogt het permanent mogelijk te maken voor de minister van Justitie en Veiligheid om het Nederlanderschap in te trekken van personen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie, en om het toezicht dat de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uitoefent op de toepassing van deze bevoegdheid te schrappen.

Ten behoeve van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vraagt het College voor de Rechten van de Mens aandacht voor twee punten: het discriminatoire effect dat artikel 14 lid 4 RWN heeft op Nederlanders met een migratieachtergrond en de uitholling van de rechtsbescherming die het wetsvoorstel teweegbrengt.