Brief aan minister Harbers over conceptbesluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water

Brief aan minister Harbers over conceptbesluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water


Het College heeft in een brief van 25 februari 2022 advies gegeven aan de minister van VWS over het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 over toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (de implementatiewet van de EU Toegankelijkheidsrichtlijn). We adviseerden toen onder meer om duidelijk te maken welke goederen en diensten onder het wetsvoorstel vallen, om de voorgestelde wijziging van artikel 2 WGBH/CZ te schrappen en om de organisatie van het toezicht en de bijbehorende procedures meer uit te werken. 

Waarnemend Directeur Maritieme Zaken Adriaan Zeillemaker heeft in een brief van 3 mei 2022 het College gevraagd om een advies te geven het voorstel voor een Besluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water. We maken gebruik van de gelegenheid om  aanvullend op ons eerdere advies het volgende op te merken: 

  • Het is goed dat duidelijk is in het conceptbesluit om welke goederen en diensten het gaat. Dat was ook een advies dat we gaven over de ontwerp-implementatiewet. 
  • Ook als sprake is van onevenredige last moeten dienstverleners zich nog steeds zoveel mogelijk aan de normen houden. 
  • Maak duidelijk wanneer sprake is van fundamentele wijzigingen, geef voorbeelden daarvan. 
  • Het College kan nog adviseren over de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport als de ILT deautoriteit wordt bij inbreuken op het besluit.